French Press

French Press 0,6 liter

Pressobryggre, 0,6 liter, 4 koppar, svart, rostfritt stål

French Press 0,9 liter

Pressobryggre, 0,9 liter, 6 koppar, svart, rostfritt stål